ul. Krótka 4, 39-200 Dębica
535-004-323
pasek-unijny-kolorowy

Zapraszamy do udziału w

Przepis na opiekę

O projekcie

Projekt „Przepis na opiekę” RPPK.08.03.00-18-0030/22 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość projektu 2 655 120,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE 2 256 852,00 PLN

CEL PROJEKTU

Zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym rehabilitacji/fizjoterapii) oraz poprawa codziennego funkcjonowania 60 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego w okresie od 01.09.2022 do 31.10.2023 r.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 60 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego zamieszkujących na terenie powiatu dębickiego.

PLANOWANE EFEKTY I REZULTATY:

- podtrzymanie lub poprawa sprawności fizycznej osób starszych/niesamodzielnych
- utrzymanie stabilnego stanu zdrowia
- uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą lub przewlekłą chorobą
- uniknięcie powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia
- kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się przy pomocy osoby drugiej
- poprawa samopoczucia
- podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności
- zmniejszenia izolacji społecznej

CO OFERUJEMY:

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (średnio 2h dziennie)
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (średnio 2h dziennie) wraz z fizjoterapią (8h miesięcznie)